Noutati

Anunturi

Anunţ de presă privind începerea Proiectului „Acquisition of environmentally friendly equipment for the sustainable development of the TOTAL ID”

TOTAL I.D. S.R.L. cu sediul în Str. Maria Bujoreanca 6A, Sat Valea Plopilor, Com. Ghimpati, Jud. Giurgiu, România, anunţă lansarea Proiectului „Acquisition of environmentally friendly equipment for the sustainable development of the TOTAL ID”, cu referința nr. 2020/548514, finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România".

Valoarea totală a Proiectului este de 928.876,00 Euro, din care 644.000,00 euro reprezintă asistenţă financiar nerambursabilă.

Proiectul se implementează în România, în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, Str. Maria Bujoreanca 6A, Sat Valea Plopilor, Com. Ghimpati, Jud. Giurgiu.

Durata de implementarea a proiectului: proiectul va fi finalizat până la 30 Septembrie 2022.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea competitivităţii economice a TOTAL I.D. S.R.L. prin achiziţionarea unor echipamente performante, care să conducă la îmbunătăţirea şi eficientizarea fluxului tehnologic actual, având un impact pozitiv asupra mediului.

Date de contact: TOTAL I.D. S.R.L. Sediu social: Str. Maria Bujoreanca 6A, Sat Valea Plopilor, Com. Ghimpati, Jud. Giurgiu, România Tel. +40 722 258 641, E-mail: office@producator-etichete.ro Website: https://www.producator-etichete.ro/

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România".

www.eeagrants.ro

www.norwaygrants.org

Anunț de participare

Procedură competitivă pentru atribuirea unui Contract de furnizare bunuri

MAŞINĂ DE DEBITAT ŞI REBOBINAT (1 bucată) necesar pentru implementarea Proiectului: „Acquisition of environmentally friendly equipment for the sustainable development of the TOTAL ID”

TOTAL ID S.R.L., vă invită să depuneți oferta în scopul atribuirii Contractului de furnizare bunuri – MAŞINĂ DE DEBITAT ŞI REBOBINAT (1 bucată) pentru implementarea Proiectului: „Acquisition of environmentally friendly equipment for the sustainable development of the TOTAL ID”, conform prevederilor Ordinului nr. 1284 din 08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor / beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene - aplicabilă şi proiectelor finanţate prin Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian.

1. Denumirea: TOTAL ID S.R.L.
2. Codul unic de înregistrare: RO 13293859
3. Adresa sediu/ punct de lucru: Sat Valea Plopilor, Com. Ghimpaţi, Str. Maria Bujoreanca 6A, Jud. Giurgiu, Romania
4. Telefon: +40 722 258 641
5. E-mail: office@producator-etichete.ro
6. Procedura aplicată pentru atribuirea Contractului de furnizare bunuri: conform prevederilor Ordinului nr. 1284/08.08.2016 – procedura competitivă
7. Sursa de finanţare a contractului: Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021 + fondurile proprii ale TOTAL ID S.R.L.
8. Obiectul şi locul de implementare a contractului:
a. Obiectul: Furnizare bunuri – MAŞINĂ DE DEBITAT ŞI REBOBINAT – 1 bucată.
b. Locul: Sat Valea Plopilor, Com. Ghimpaţi, Str. Maria Bujoreanca 6A, Jud. Giurgiu, România
9. Tipul și durata contractului:
a. Tipul: Contract de furnizare bunuri, conform Specificaţiilor Tehnice;
b. Durata contractului: maxim 8 LUNI de la semnarea Contractului de furnizare (termen de livrare: maxim 6 LUNI de la semnarea Contractului/plata avansului).
10. Valoare estimată: 102,900.00 EURO, fără TVA
11. Informaţii şi clarificări:
a. Documentaţia se poate obţine gratuit de la punctul de lucru TOTAL ID S.R.L. din Sat Valea Plopilor, Com. Ghimpaţi, Str. Maria Bujoreanca 6A, Jud. Giurgiu, România, persoana de contact: Niţu George-Ilie-Vlad, de Luni - Vineri: 9,00 A.M. – 4,00 P.M., poate fi solicitată prin email sau descărcată de pe site-ul www.fonduri-ue.ro, secțiunea achiziții beneficiari privați;
b. Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor (prin e-mail sau la sediul achizitorului): 08.12.2021, ora 4.00 P.M.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: +40 722 258 641, e-mail: office@producator-etichete.ro, persoana de contact: Niţu George-Ilie-Vlad
c. Data şi ora limită pentru transmiterea răspunsului la clarificări (prin postare pe site-ul www.fonduri-ue.ro): 09.12.2021, 4,00 P.M.;
12. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor (la sediu Achizitorului): 14.12.2021, 12,00 P.M.;
13. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: TOTAL ID S.R.L. - Sat Valea Plopilor, Com. Ghimpaţi, Str. Maria Bujoreanca 6A, Jud. Giurgiu, România.
14. Limba de redactare a ofertei: Limba engleză şi/sau română. Ofertele şi documentele întocmite într-o altă limbă, vor fi însoţite obligatoriu de traducere autorizată în limba engleză şi/sau română
15. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: conform documentului „Specificaţii tehnice”
16. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: Preţul se va exprima în lei sau euro, fără TVA.
17. Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: Cursul de schimb ce va utilizat la conversia valutară a preţurilor Ofertelor, dacă va fi cazul, pentru comparaţie unitară, este cursul de schimb contabil lunar al Comisiei Europene, publicat pentru luna Decembrie 2021, (1 Euro = 4.9498 lei) http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html
18. Modul de stabilire a ofertei câştigătoare şi de atribuire a Contractului de furnizare bunuri: În vederea respectării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, Beneficiarul privat va efectua evaluarea astfel: va compara toate Ofertele primite prin raportarea lor la toate cerinţele publicate şi va alege Oferta care îndeplineşte cerinţele tehnice şi prezintă avantaje faţă de acestea, la un raport calitate/preţ competitiv. Raportul calitate/preţ competitiv va fi determinat prin stabilirea unor elemente de departajare, în ordinea priorităţii, a Ofertelor care îndeplinesc toate cerinţele solicitate.

Competitive procedure for awarding a supply contract

SLITTER REWINDER MACHINE (1 piece) required for the implementation of the Project: "Acquisition of environmentally friendly equipment for the sustainable development of the TOTAL ID "

TOTAL ID SRL, invites you to submit the offer in order to award the Contract for the supply of goods - SLITTER REWINDER MACHINE (1 piece) for the implementation of the Project: "Acquisition of environmentally friendly equipment for the sustainable development of the TOTAL ID ", according to the provisions of Order no. 1284 of 08.08.2016 on the approval of the Competitive Procedure applicable to private applicants / beneficiaries for the award of supply contracts, services or works financed from European funds - applicable also to projects financed by the EEA and Norwegian Financial Mechanisms.

1. Name: TOTAL ID S.R.L.
2. Registration code: RO 13293859
3. Headquarters / working point address: Valea Plopilor Village, Ghimpati Commune, Maria Bujoreanca street no. 6A, Giurgiu County, Romania
4. Phone: +40 722 258 641
5. E-mail: office@producator-etichete.ro
6. The procedure applied for the award of the Contract for the supply of goods: according to the provisions of Order no. 1284 / 08.08.2016 - competitive procedure
7. Contract financing source: EEA and Norway Grants 2014-2021 + TOTAL ID S.R.L.'s own funds
8. Object and place of implementation of the contract:
a. Object: Supply of goods - SLITTER REWINDER MACHINE - 1 piece.
b. Place: Valea Plopilor Village, Ghimpati Commune, Maria Bujoreanca street no. 6A, Giurgiu County, Romania
9. Type and duration of contract:
a. Type: Contract for the supply of goods, according to the Technical Specifications;
b. Contract duration: maximum 8 MONTHS from the signing of the Supply Contract (delivery time: maximum 6 MONTHS from the signing of the Contract / payment of the advance).
10. Estimated value: 102,900.00 EURO, excluding VAT
11. Information and clarifications:
a. The documentation can be obtained free of charge from the TOTAL ID S.R.L. from Valea Plopilor Village, Ghimpati Commune, Maria Bujoreanca street no. 6A, Giurgiu County, Romania, contact person: Niţu George-Ilie-Vlad, Monday - Friday: 9.00 A.M. – 4.00 P.M., can be requested by email or downloaded from the website www.fonduri-ue.ro, private beneficiaries procurement section;
b. Deadline for requesting clarifications (by e-mail or at the purchaser's location): 08.12.2021, 4.00 P.M. Additional information can be obtained by phone: +40 722 258 641, e-mail: office@producator-etichete.ro, contact person: Niţu George-Ilie-Vlad
c. Deadline and time for sending the answer to the clarifications (by posting on the website www.fonduri-ue.ro): 09.12.2021, 4.00 P.M .;
12. Deadline and time for submission of tenders (at the Purchaser's location): 14.12.2021, 12.00 P.M .;
13. Address to which tenders must be send / submitted: TOTAL ID S.R.L. - Valea Plopilor Village, Ghimpati Commune, Maria Bujoreanca street no. 6A, Giurgiu County, Romania.
14. Tender language: English and / or Romanian. Offers and documents drawn up in another language must be accompanied by an authorized translation into English and / or Romanian.
15. Documents to be submitted by tenderers: according to the document "Technical specifications"
16. Instructions on how to prepare and present the financial proposal: The price will be expressed in lei or euro, excluding VAT.
17. Applicable leu / euro exchange rate: The exchange rate that you will use to convert the prices of the Offers, if applicable, for unit comparison, is the monthly accounting exchange rate of the European Commission, published for December 2021, (1 Euro = 4.9498 lei) http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html
18. How to establish the winning bid and award the Contract for the supply of goods: In order to respect the principles of economics, efficiency and efficiency, the Private Beneficiary will carry out the evaluation as follows: it will compare all the Offers received by referring them to all the published requirements and will choose the Offer that fulfills the technical characteristics and presents advantages over them, at a quality / price ratio competitive. The quality / competitive price ratio will be determined by establishing some elements of division, in order of priority, of the Offers that meet all the required requirements.

Anunț de participare

Procedură competitivă pentru atribuirea unui Contract de furnizare bunuri

MAȘINĂ DE TIPAR FLEXOGRAFIC CU 8 GRUPURI DE CULOARE (1 bucată) necesar pentru implementarea Proiectului: „Acquisition of environmentally friendly equipment for the sustainable development of the TOTAL ID”

TOTAL ID S.R.L., vă invită să depuneți oferta în scopul atribuirii Contractului de furnizare bunuri – MAȘINĂ DE TIPAR FLEXOGRAFIC CU 8 GRUPURI DE CULOARE (1 bucată) pentru implementarea Proiectului: „Acquisition of environmentally friendly equipment for the sustainable development of the TOTAL ID”, conform prevederilor Ordinului nr. 1284 din 08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor / beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene - aplicabilă şi proiectelor finanţate prin Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian.

1. Denumirea: TOTAL ID S.R.L.
2. Codul unic de înregistrare: RO 13293859
3. Adresa sediu/ punct de lucru: Sat Valea Plopilor, Com. Ghimpaţi, Str. Maria Bujoreanca 6A, Jud. Giurgiu, Romania
4. Telefon: +40 722 258 641
5. E-mail: office@producator-etichete.ro
6. Procedura aplicată pentru atribuirea Contractului de furnizare bunuri: conform prevederilor Ordinului nr. 1284/08.08.2016 – procedura competitivă
7. Sursa de finanţare a contractului: Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021 + fondurile proprii ale TOTAL ID S.R.L.
8. Obiectul şi locul de implementare a contractului:
a. Obiectul: Furnizare bunuri – MAȘINĂ DE TIPAR FLEXOGRAFIC CU 8 GRUPURI DE CULOARE – 1 bucată.
b. Locul: Sat Valea Plopilor, Com. Ghimpaţi, Str. Maria Bujoreanca 6A, Jud. Giurgiu, România
9. Tipul și durata contractului:
a. Tipul: Contract de furnizare bunuri, conform Specificaţiilor Tehnice;
b. Durata contractului: maxim 8 LUNI de la semnarea Contractului de furnizare (termen de livrare: maxim 6 LUNI de la semnarea Contractului/plata avansului).
10. Valoare estimată: 796,790.00 EURO, fără TVA
11. Informaţii şi clarificări:
a. Documentaţia se poate obţine gratuit de la punctul de lucru TOTAL ID S.R.L. din Sat Valea Plopilor, Com. Ghimpaţi, Str. Maria Bujoreanca 6A, Jud. Giurgiu, România, persoana de contact: Niţu George-Ilie-Vlad, de Luni - Vineri: 9,00 A.M. – 4,00 P.M., poate fi solicitată prin email sau descărcată de pe site-ul www.fonduri-ue.ro, secțiunea achiziții beneficiari privați;
b. Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor (prin e-mail sau la sediul achizitorului): 08.12.2021, ora 4.00 P.M.. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: +40 722 258 641, e-mail: office@producator-etichete.ro, persoana de contact: Niţu George-Ilie-Vlad
c. Data şi ora limită pentru transmiterea răspunsului la clarificări (prin postare pe site-ul www.fonduri-ue.ro): 09.12.2021, 4,00 P.M.;
12. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor (la sediu Achizitorului): 14.12.2021, 12,00 P.M.;
13. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: TOTAL ID S.R.L. - Sat Valea Plopilor, Com. Ghimpaţi, Str. Maria Bujoreanca 6A, Jud. Giurgiu, România.
14. Limba de redactare a ofertei: Limba engleză şi/sau română. Ofertele şi documentele întocmite într-o altă limbă, vor fi însoţite obligatoriu de traducere autorizată în limba engleză şi/sau română
15. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: conform documentului „Specificaţii tehnice”
16. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: Preţul se va exprima în lei sau euro, fără TVA.
17. Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: Cursul de schimb ce va utilizat la conversia valutară a preţurilor Ofertelor, dacă va fi cazul, pentru comparaţie unitară, este cursul de schimb contabil lunar al Comisiei Europene, publicat pentru luna Decembrie 2021, (1 Euro = 4.9498 lei) http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html
18. Modul de stabilire a ofertei câştigătoare şi de atribuire a Contractului de furnizare bunuri: În vederea respectării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, Beneficiarul privat va efectua evaluarea astfel: va compara toate Ofertele primite prin raportarea lor la toate cerinţele publicate şi va alege Oferta care îndeplineşte cerinţele tehnice şi prezintă avantaje faţă de acestea, la un raport calitate/preţ competitiv. Raportul calitate/preţ competitiv va fi determinat prin stabilirea unor elemente de departajare, în ordinea priorităţii, a Ofertelor care îndeplinesc toate cerinţele solicitate.

Competitive procedure for awarding a supply contract

FLEXO PRESS PRINTING MACHINE WITH 8 COLOR GROUPS (1 piece) required for the implementation of the Project: "Acquisition of environmentally friendly equipment for the sustainable development of the TOTAL ID "

TOTAL ID SRL, invites you to submit the offer in order to award the Contract for the supply of goods - FLEXO PRESS PRINTING MACHINE WITH 8 COLOR GROUPS (1 piece) for the implementation of the Project: "Acquisition of environmentally friendly equipment for the sustainable development of the TOTAL ID ", according to the provisions of Order no. 1284 of 08.08.2016 on the approval of the Competitive Procedure applicable to private applicants / beneficiaries for the award of supply contracts, services or works financed from European funds - applicable also to projects financed by the EEA and Norwegian Financial Mechanisms.

1. Name: TOTAL ID S.R.L.
2. Registration code: RO 13293859
3. Headquarters / working point address: Valea Plopilor Village, Ghimpati Commune, Maria Bujoreanca street no. 6A, Giurgiu County, Romania
4. Phone: +40 722 258 641
5. E-mail: office@producator-etichete.ro
6. The procedure applied for the award of the Contract for the supply of goods: according to the provisions of Order no. 1284 / 08.08.2016 - competitive procedure
7. Contract financing source: EEA and Norway Grants 2014-2021 + TOTAL ID S.R.L.'s own funds
8. Object and place of implementation of the contract:
a. Object: Supply of goods - FLEXO PRESS PRINTING MACHINE WITH 8 COLOR GROUPS - 1 piece.
b. Place: Valea Plopilor Village, Ghimpati Commune, Maria Bujoreanca street no. 6A, Giurgiu County, Romania
9. Type and duration of contract:
a. Type: Contract for the supply of goods, according to the Technical Specifications;
b. Contract duration: maximum 8 MONTHS from the signing of the Supply Contract (delivery time: maximum 6 MONTHS from the signing of the Contract / payment of the advance).
10. Estimated value: 796,790.00 EURO, excluding VAT
11. Information and clarifications:
a. The documentation can be obtained free of charge from the TOTAL ID S.R.L. from Valea Plopilor Village, Ghimpati Commune, Maria Bujoreanca street no. 6A, Giurgiu County, Romania, contact person: Niţu George-Ilie-Vlad, Monday - Friday: 9.00 A.M. – 4.00 P.M., can be requested by email or downloaded from the website www.fonduri-ue.ro, private beneficiaries procurement section;
b. Deadline for requesting clarifications (by e-mail or at the purchaser's location): 08.12.2021, 4.00 P.M.
Additional information can be obtained by phone: +40 722 258 641, e-mail: office@producator-etichete.ro, contact person: Niţu George-Ilie-Vlad
c. Deadline and time for sending the answer to the clarifications (by posting on the website www.fonduri-ue.ro): 09.12.2021, 4.00 P.M .;
12. Deadline and time for submission of tenders (at the Purchaser's location): 14.12.2021, 12.00 P.M .;
13. Address to which tenders must be send / submitted: TOTAL ID S.R.L. - Valea Plopilor Village, Ghimpati Commune, Maria Bujoreanca street no. 6A, Giurgiu County, Romania.
14. Tender language: English and / or Romanian. Offers and documents drawn up in another language must be accompanied by an authorized translation into English and / or Romanian.
15. Documents to be submitted by tenderers: according to the document "Technical specifications"
16. Instructions on how to prepare and present the financial proposal: The price will be expressed in lei or euro, excluding VAT.
17. Applicable leu / euro exchange rate: The exchange rate that you will use to convert the prices of the Offers, if applicable, for unit comparison, is the monthly accounting exchange rate of the European Commission, published for December 2021, (1 Euro = 4.9498 lei) http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html
18. How to establish the winning bid and award the Contract for the supply of goods: In order to respect the principles of economics, efficiency and efficiency, the Private Beneficiary will carry out the evaluation as follows: it will compare all the Offers received by referring them to all the published requirements and will choose the Offer that fulfills the technical characteristics and presents advantages over them, at a quality / price ratio competitive. The quality / competitive price ratio will be determined by establishing some elements of division, in order of priority, of the Offers that meet all the required requirements.


parallax background

Cum te putem ajuta?
Suntem aici pentru tine, intra in legatura cu noi.


CONTACTEAZA-NE